[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

In english In english

Forskning vid institutionen för datavetenskap

Algoritmanalys In english

Konstruktion och analys av effektiva algoritmer och datastrukturer. Forskningen är inriktad mot grundläggande datalogiska problem, bl a inom sekventiella och distribuerade algoritmer för kombinatoriska problem, datalogisk geometri, sortering och sökning och beräkningsbiologi.

Artificiell Intelligens In english

AI@CSTeorier och modeller för kunskapsrepresentation, resonemang och inlärning, speciellt med inriktning mot teorier för autonoma agenter betraktade som antecipatoriska system.
Kollektiv intelligens.
Intelligenta robotar.

Datorgrafik In english

Innovativa algoritmer för datorgrafik med hög prestanda och bildkvalité. Forskningen på LTH inom datorgrafik omfattar rastrering, ray tracing, global belysning, wavelet-baserade algoritmer, importance sampling, kollisionsdetektering, intersektionsberäkningar, nya hårdvarualgoritmer, nya GPU-algoritmer, programmeringspråk, olika kompressionstekniker, och multivy-grafik.

Konstruktion av inbyggda system In english

ESD@CSAnalys och syntes av hårdvara och programvara för datorsystem som används för särskilda tillämpningar. Inom området ingår systemmodelering, systemanalys, parameterestimering, hårdvaru-/programvaru-samkonstruktion, kompileringsmetoder, distribuerade system, realtidssystem och optimeringsmetoder för systemkonstruktion.

Programvarusystem In english

Programvarusystem behandlar tekniker, metoder och processer för utveckling av komplexa programvarusystem med speciell tonvikt på industriell storskalig programvaruutveckling. Ämnet omfattar tillämpning av ett systematiskt, disciplinerat och kvantifierbart angreppssätt för utveckling, drift och underhåll av programvarusystem. Den vetenskapliga forskningen skall leda till principer som är tillämpliga vid storskalig programvaruutveckling som leder till produkter med rätt kvalitet, levererad vid avtalad tidpunkt och till angiven kostnad. Ämnet inkluderar delområden som kravhantering, verifiering & validering, processförbättring, programvarukvalitet, programvaruarkitekturer samt mått och modeller för programvaruutveckling. Forskningen inom ämnet sker till stor del med empiriska metoder, som fallstudier, kartläggningar och kontrollerade experiment.

Programvaruteknik In english

Konstruktion, implementation och användning av programspråk för tillämpningar och problemlösning. Forskningen vid LTH har inriktats mot objektorienterade programspråk, inkrementella tekniker och konstruktion av programmeringsomgivningar i vid mening. Verksamheten omfattar delområden som inkrementella tekniker för kompilatorteknik, organisation av exekveringssystem inkl minneshantering för realtidssystem, stödsystem för samarbetande grupper inkl konfigurations- och versionshantering, datorlingvistik samt datorgrafik och visualisering. Utvecklade grundtekniker tillämpas inom områden som domänspecifika språk, inbyggda system och robotprogrammering.

  gra
Last update:
2007-09-26
[an error occurred while processing this directive]
spacer

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!